Kulturminnet Vipekullen

under Siringe Västergård 5:1 i Siringes rote

Plats med tradition. Här skall en kyrka eller ett Kloster ha sjunkit. Vid plöjning i närheten av nämnda plats har hela stockar, kanonkulor samt andra järnföremål påträffats, möjligen rester av en skans från något av krigen mot Danskarna. (Enligt 1954 års noteringar). Källa: Riksantikvarieämbetet L1972:2407